دوره 13 (1401)
دوره 12 (1400)
دوره 11 (1399)
دوره 10 (1398)
دوره 9 (1397)
دوره 8 (1396)
دوره 7 (1395)
دوره 6 (1394)
دوره 5 (1393)
دوره 4 (1392)
دوره 3 (1391)
دوره 2 (1390)
دوره 1 (1389)
ارائه یک روش نوین جهت تولید دنباله بازگشتی در رمزنگاری تصویر با استفاده از الگوریتم ژنتیک
ارائه یک روش نوین جهت تولید دنباله بازگشتی در رمزنگاری تصویر با استفاده از الگوریتم ژنتیک

زهره طالبی؛ علی محمد لطیف

دوره 5، شماره 2 ، تیر 1393، ، صفحه 69-78

چکیده
  تصویر دیجیتال به دلیل ماهیت خاص خود دارای الگوریتم‌های رمزنگاری ویژه می‌باشد. در اکثر روش‌های رمزنگاری تصویر، از یک دنباله ریاضی برای درهم‌ریزی تصویر استفاده می‌شود. دنباله‌های ریاضی استفاده شده ...  بیشتر