دوره 13 (1401)
دوره 12 (1400)
دوره 11 (1399)
دوره 10 (1398)
دوره 9 (1397)
دوره 8 (1396)
دوره 7 (1395)
دوره 6 (1394)
دوره 5 (1393)
دوره 4 (1392)
دوره 3 (1391)
دوره 2 (1390)
دوره 1 (1389)
ارائه روش جدیدی جهت شناسایی بر خط انواع خطاهای سیم بندی داخلی در ترانسفورماتور قدرت با استفاده از شبکه ی عصبی احتمالاتی
ارائه روش جدیدی جهت شناسایی بر خط انواع خطاهای سیم بندی داخلی در ترانسفورماتور قدرت با استفاده از شبکه ی عصبی احتمالاتی

سلمان حاجی آقاسی؛ حسین پایدارنیا؛ کریم عباس زاده؛ فاطمه معتبریان

دوره 5، شماره 2 ، تیر 1393، ، صفحه 1-16

چکیده
  با توجه به نیاز روز افزون قابلیت اطمینان در سیستم های قدرت و هوشمندسازی شبکه ها و همچنین با نظر به اینکه، ترانسفورماتورها یکی از اجزای اصلی سیستم های انتقال و توزیع می باشند ، اهمیت پایش وضعیت برخط این ...  بیشتر