دوره 13 (1401)
دوره 12 (1400)
دوره 11 (1399)
دوره 10 (1398)
دوره 9 (1397)
دوره 8 (1396)
دوره 7 (1395)
دوره 6 (1394)
دوره 5 (1393)
دوره 4 (1392)
دوره 3 (1391)
دوره 2 (1390)
دوره 1 (1389)
مکان‌یابی چند‌مرحله‌ای دینامیکی واحد‌های اندازه‌گیر فازوری با استفاده از الگوریتم بهینه‌سازی خفاش
مکان‌یابی چند‌مرحله‌ای دینامیکی واحد‌های اندازه‌گیر فازوری با استفاده از الگوریتم بهینه‌سازی خفاش

سید احسان رضوی اسفلی؛ حمید فلقی

دوره 5، شماره 2 ، تیر 1393، ، صفحه 91-110

چکیده
  بهره‌گیری از واحد‌های اندازه‌گیری فازوری در سال‌های اخیر به صورت گسترده‌ای در زمینه‌های نظارت، کنترل و حفاظت سیستم‌های قدرت مورد توجه قرار گرفته است. در عمل از آنجاکه سیستم‌های قدرت واقعی دارای ...  بیشتر