دوره 13 (1401)
دوره 12 (1400)
دوره 11 (1399)
دوره 10 (1398)
دوره 9 (1397)
دوره 8 (1396)
دوره 7 (1395)
دوره 6 (1394)
دوره 5 (1393)
دوره 4 (1392)
دوره 3 (1391)
دوره 2 (1390)
دوره 1 (1389)
کنترل کننده پیش‌فاز-پس‌فاز بهینه برای تولید پراکنده در شرایط جزیره‌ای بوسیله الگوریتم بازپخت شبیه سازی شده
کنترل کننده پیش‌فاز-پس‌فاز بهینه برای تولید پراکنده در شرایط جزیره‌ای بوسیله الگوریتم بازپخت شبیه سازی شده

عادل اکبری مجد؛ بهروز صبحانی

دوره 5، شماره 2 ، تیر 1393، ، صفحه 17-28

چکیده
  توان اکتیو و راکتیو تولیدات پراکنده معمولا در شرایط متصل به شبکه توسط استراتژی جریان dq کنترل می‌شود. اما پس از جزیره ای شدن استراتژی کنترل جریان dq نمی تواند وظیف کنترل را به درستی انجام دهد؛ در نتیجه ...  بیشتر