دوره 13 (1401)
دوره 12 (1400)
دوره 11 (1399)
دوره 10 (1398)
دوره 9 (1397)
دوره 8 (1396)
دوره 7 (1395)
دوره 6 (1394)
دوره 5 (1393)
دوره 4 (1392)
دوره 3 (1391)
دوره 2 (1390)
دوره 1 (1389)
کشف جعل کپی-انتقال تصاویر دیجیتال با استفاده از تبدیل موجک و تجزیه ضرایب تبدیل کسینوسی
کشف جعل کپی-انتقال تصاویر دیجیتال با استفاده از تبدیل موجک و تجزیه ضرایب تبدیل کسینوسی

مهدی قربانی؛ محمد فیروزمند؛ احمد فراهی

دوره 5، شماره 1 ، اردیبهشت 1393، ، صفحه 69-80

چکیده
  در جعل کپی-انتقال، قسمتی از تصویر کپی شده،در موقعیت متفاوت در همان تصویر جایگذاری می‌شود. این نوع دستکاری برایمخفی کردن یک قطعه ناخواسته و یا برای اضافه کردن جزئیاتی به تصویر انجام می‌گیرد.در این مقاله، ...  بیشتر