دوره 13 (1401)
دوره 12 (1400)
دوره 11 (1399)
دوره 10 (1398)
دوره 9 (1397)
دوره 8 (1396)
دوره 7 (1395)
دوره 6 (1394)
دوره 5 (1393)
دوره 4 (1392)
دوره 3 (1391)
دوره 2 (1390)
دوره 1 (1389)
کاهش ویژگی توسط اذحام ذرات دودویی برای بازشناسی ارقام دستنویس فارسی
کاهش ویژگی توسط اذحام ذرات دودویی برای بازشناسی ارقام دستنویس فارسی

محسن صدیقی ناو؛ علی سلیمانی؛ حسین خسروی

دوره 5، شماره 1 ، اردیبهشت 1393، ، صفحه 57-68

چکیده
  : بازشناسی ارقام دستنویس یکـی از مسائل مهم درحوزه شناسی الگو است. در این مقاله با ترکیب روشهای هیستوگرام گرادیان و مکان مشخصه توسعه یافته، ویژگیهای تصاویر ارقام دستنویس فارسی استخراج شده است. توسط الگوریتم ...  بیشتر