دوره 13 (1401)
دوره 12 (1400)
دوره 11 (1399)
دوره 10 (1398)
دوره 9 (1397)
دوره 8 (1396)
دوره 7 (1395)
دوره 6 (1394)
دوره 5 (1393)
دوره 4 (1392)
دوره 3 (1391)
دوره 2 (1390)
دوره 1 (1389)
کاهش مرتبه‌ی سیستم با استفاده از چند جمله ای های لاگر و الگوریتم جستجوی هارمونی
کاهش مرتبه‌ی سیستم با استفاده از چند جمله ای های لاگر و الگوریتم جستجوی هارمونی

ملیحه مغفوری فرسنگی؛ حسن نصیری سلوکلو

دوره 5، شماره 1 ، اردیبهشت 1393، ، صفحه 27-40

چکیده
  این مقاله، به ارائه‌ی رهیافتی جهت کاهش مرتبه‌ی سیستم ها ، مبتنی بر چند جمله‌ای متعامد لاگر و الگوریتم جستجوی هارمونی می پردازد. به همین منظور، ساختار ثابت مناسبی برای مدل مرتبه کاهشی در نظر گرفته می ...  بیشتر