دوره 13 (1401)
دوره 12 (1400)
دوره 11 (1399)
دوره 10 (1398)
دوره 9 (1397)
دوره 8 (1396)
دوره 7 (1395)
دوره 6 (1394)
دوره 5 (1393)
دوره 4 (1392)
دوره 3 (1391)
دوره 2 (1390)
دوره 1 (1389)
مجموعه هاو سیستم های فازی آشوبگون عصبی
مجموعه هاو سیستم های فازی آشوبگون عصبی

سیده فاطمه مولائی زاده؛ محمد حسن مرادی

دوره 5، شماره 1 ، اردیبهشت 1393، ، صفحه 41-56

چکیده
  در این مقاله، مجموعه‌ی فازی جدیدی تحت عنوان مجموعه‌های فازی آشوبگون عصبی پیشنهاد شده است. مجموعه پیشنهادی از نظر ساختاری از ساختار نورون و از نظر عملکردی از دینامیک‌های آشوبگونه و فازی‌سازی در مغز ...  بیشتر