کنترل تطبیقی- عصبی موقعیت- سرعت بازوهای مکانیکی در فضای کاری
1. کنترل تطبیقی- عصبی موقعیت- سرعت بازوهای مکانیکی در فضای کاری

حوریه مزدارانی؛ محمد فرخی

دوره 4، شماره 4 ، زمستان 1392، ، صفحه 33-50

چکیده
  چکیده: در این مقاله، کنترل‌کننده تطبیقی غیرخطی پیش‌بین مدل برای کنترل موقعیت‌ - سرعت ربات‌های بازو پیشنهاد می‌شود. به‌طور کلی، دینامیک ربات‌ها دارای عدم قطعیت هستند که شامل تغییر پارامترها، غیرخطی‌های ...  بیشتر