دوره 13 (1401)
دوره 12 (1400)
دوره 11 (1399)
دوره 10 (1398)
دوره 9 (1397)
دوره 8 (1396)
دوره 7 (1395)
دوره 6 (1394)
دوره 5 (1393)
دوره 4 (1392)
دوره 3 (1391)
دوره 2 (1390)
دوره 1 (1389)
کنترل تطبیقی- عصبی موقعیت- سرعت بازوهای مکانیکی در فضای کاری
کنترل تطبیقی- عصبی موقعیت- سرعت بازوهای مکانیکی در فضای کاری

حوریه مزدارانی؛ محمد فرخی

دوره 4، شماره 4 ، اسفند 1392، ، صفحه 33-50

چکیده
  چکیده: در این مقاله، کنترل‌کننده تطبیقی غیرخطی پیش‌بین مدل برای کنترل موقعیت‌ - سرعت ربات‌های بازو پیشنهاد می‌شود. به‌طور کلی، دینامیک ربات‌ها دارای عدم قطعیت هستند که شامل تغییر پارامترها، غیرخطی‌های ...  بیشتر