دوره 13 (1401)
دوره 12 (1400)
دوره 11 (1399)
دوره 10 (1398)
دوره 9 (1397)
دوره 8 (1396)
دوره 7 (1395)
دوره 6 (1394)
دوره 5 (1393)
دوره 4 (1392)
دوره 3 (1391)
دوره 2 (1390)
دوره 1 (1389)
ارزیابی کمی کارایی سیگنالهای فیزیولوژیک در تشخیص هوشمند حالت هیجانی به منظور مراقبتهای بهداشتی و درمانی
ارزیابی کمی کارایی سیگنالهای فیزیولوژیک در تشخیص هوشمند حالت هیجانی به منظور مراقبتهای بهداشتی و درمانی

مهران عمادی اندانی؛ محمدرضا یزدچی؛ بهروز مجردشفیعی

دوره 4، شماره 3 ، آذر 1392، ، صفحه 27-42

چکیده
  نظارت بر تغییرات حالت هیجانی می­تواند در مراقبت­های بهداشتی و درمانی و تحقیقات بالینی مفید واقع شود. حالت­های هیجانی مختلف باعث ایجاد الگوهای متفاوت در سیگنال­های فیزیولوژیک می­شوند. در نتیجه ...  بیشتر