دوره 13 (1401)
دوره 12 (1400)
دوره 11 (1399)
دوره 10 (1398)
دوره 9 (1397)
دوره 8 (1396)
دوره 7 (1395)
دوره 6 (1394)
دوره 5 (1393)
دوره 4 (1392)
دوره 3 (1391)
دوره 2 (1390)
دوره 1 (1389)
ایجاد بازی پتانسیلی با استفاده از قیمت گذاری به منظور مدیریت بهینه منابع در شبکه های رادیویی شناختگر غیرهمکارانه
ایجاد بازی پتانسیلی با استفاده از قیمت گذاری به منظور مدیریت بهینه منابع در شبکه های رادیویی شناختگر غیرهمکارانه

محمدفرزان صباحی؛ آرشام مستعانی

دوره 4، شماره 3 ، آذر 1392، ، صفحه 57-70

چکیده
  در این مقاله، مدیریت بهینه منابع در یک شبکه از رادیوهای شناختگر هوشمند، با استفاده از نظریه بازی مورد بررسی قرار گرفته است. کاربران براساس منافع شخصی، تابع سود دلخواه خود را انتخاب کرده و برای انتخاب ...  بیشتر