دوره 13 (1401)
دوره 12 (1400)
دوره 11 (1399)
دوره 10 (1398)
دوره 9 (1397)
دوره 8 (1396)
دوره 7 (1395)
دوره 6 (1394)
دوره 5 (1393)
دوره 4 (1392)
دوره 3 (1391)
دوره 2 (1390)
دوره 1 (1389)
شناسایی انسان از روی نحوه راه رفتن با کمک توصیف‌گر بافت پویا
شناسایی انسان از روی نحوه راه رفتن با کمک توصیف‌گر بافت پویا

بهناز عبدالهی؛ نیلوفر قیصری

دوره 4، شماره 2 ، شهریور 1392، ، صفحه 28-15

چکیده
  امروزه بررسی حرکات انسان بخش مهمی از تحقیقات در زمینه بینایی ماشین را به خود اختصاص داده است. مطالعات نشان داده‌اند که انسان‌ها توانایی زیادی در شناسایی آشنایان خود از روی برخی رفتار از جمله شیوه راه ...  بیشتر