دوره 13 (1401)
دوره 12 (1400)
دوره 11 (1399)
دوره 10 (1398)
دوره 9 (1397)
دوره 8 (1396)
دوره 7 (1395)
دوره 6 (1394)
دوره 5 (1393)
دوره 4 (1392)
دوره 3 (1391)
دوره 2 (1390)
دوره 1 (1389)
یک روش جدید برای انتخاب ویژگی مبتنی بر منطق فازی
یک روش جدید برای انتخاب ویژگی مبتنی بر منطق فازی

حسن نصرتی ناهوک؛ مهدی افتخاری

دوره 4، شماره 1 ، خرداد 1392، ، صفحه 71-84

چکیده
  چکیده: انتخاب ویژگی یکی از چالش برانگیز ترین و از مهمترین فعالیت‌ها در توسعه یادگیری ماشین و تشخیص الگوست. معیارهای ارزیابی ویژگی نقش بسیار مهمی برای ساخت یک الگوریتم انتخاب ویژگی دارند. در این مقاله ...  بیشتر