دوره 13 (1401)
دوره 12 (1400)
دوره 11 (1399)
دوره 10 (1398)
دوره 9 (1397)
دوره 8 (1396)
دوره 7 (1395)
دوره 6 (1394)
دوره 5 (1393)
دوره 4 (1392)
دوره 3 (1391)
دوره 2 (1390)
دوره 1 (1389)
طراحی طبقه بندی کننده‌های چند هدفه با استفاده از روش CFO
طراحی طبقه بندی کننده‌های چند هدفه با استفاده از روش CFO

سعیده شیخ پور؛ سید حمید ظهیری

دوره 4، شماره 1 ، خرداد 1392، ، صفحه 43-56

چکیده
  در طراحی طبقه‌بندی کننده‌ها و تخمین توابع تصمیم، غالبا هدف اصلی دسترسی به «نرخ تشخیص صحیح» بالا در فاز آموزش است. این در حالی است که اهداف دیگری نظیر میزان «قابلیت اطمینانِ» تصمیمات اتخاذ ...  بیشتر