دوره 13 (1401)
دوره 12 (1400)
دوره 11 (1399)
دوره 10 (1398)
دوره 9 (1397)
دوره 8 (1396)
دوره 7 (1395)
دوره 6 (1394)
دوره 5 (1393)
دوره 4 (1392)
دوره 3 (1391)
دوره 2 (1390)
دوره 1 (1389)
بازنمایی گل‌های قالی با استفاده از تبدیل‌های موجک و فوریه-ملین
بازنمایی گل‌های قالی با استفاده از تبدیل‌های موجک و فوریه-ملین

مجید خداکرمی؛ احسان اله کبیر

دوره 3، شماره 4 ، بهمن 1391، ، صفحه 27-38

چکیده
  در این مقاله، به بازنمایی و توصیف گل‌های قالی می‌پردازیم. مجموعه گل‌های موجود در چهارده کلاس طبقه‌بندی می‌شوند. از آنجایی که گل‌ها دارای چرخش، تغییر مقیاس و انتقال هستند، توصیفگر مطلوب باید نسبت ...  بیشتر