دوره 13 (1401)
دوره 12 (1400)
دوره 11 (1399)
دوره 10 (1398)
دوره 9 (1397)
دوره 8 (1396)
دوره 7 (1395)
دوره 6 (1394)
دوره 5 (1393)
دوره 4 (1392)
دوره 3 (1391)
دوره 2 (1390)
دوره 1 (1389)
تخمین اضافه‌ولتاژهای کلیدزنی در خطوط انتقال با استفاده از روش عصبی- فازی
تخمین اضافه‌ولتاژهای کلیدزنی در خطوط انتقال با استفاده از روش عصبی- فازی

رضا شریعتی نسب؛ محسن عکافی مبارکه؛ محسن فرشاد

دوره 3، شماره 3 ، آبان 1391، ، صفحه 55-66

چکیده
  یکی از علل اصلی قطعی خطوط انتقال، بویژه برای سطوح ولتاژ بالاتر از kV 345، شکست عایقی ناشی از اضافه‌ولتاژهای کلیدزنی است. بنابراین، بررسی این اضافه‌ولتاژها برای حفاظت خطوط انتقال ضروری است. با توجه به ماهیت ...  بیشتر