دوره 13 (1401)
دوره 12 (1400)
دوره 11 (1399)
دوره 10 (1398)
دوره 9 (1397)
دوره 8 (1396)
دوره 7 (1395)
دوره 6 (1394)
دوره 5 (1393)
دوره 4 (1392)
دوره 3 (1391)
دوره 2 (1390)
دوره 1 (1389)
ارزیابی آسیب پذیری شبکه انتقال در سیستمهای قدرت با استفاده از الگوریتم ژنتیک
ارزیابی آسیب پذیری شبکه انتقال در سیستمهای قدرت با استفاده از الگوریتم ژنتیک

ابراهیم کریمی؛ سید محمد مدنی؛ اکبر ابراهیمی

دوره 3، شماره 3 ، آبان 1391، ، صفحه 1-10

چکیده
  خاموشی‌های سراسری فراوانی که در سال‌های اخیر رخ داده، اهمیت و ضرورت ارزیابی آسیب‌پذیری سیستم‌های قدرت را به روشنی مطرح کرده است. در این میان، بخش‌های آسیب‌پذیر سیستم انتقال نقش پررنگ‌تری دارند. ...  بیشتر