دوره 13 (1401)
دوره 12 (1400)
دوره 11 (1399)
دوره 10 (1398)
دوره 9 (1397)
دوره 8 (1396)
دوره 7 (1395)
دوره 6 (1394)
دوره 5 (1393)
دوره 4 (1392)
دوره 3 (1391)
دوره 2 (1390)
دوره 1 (1389)
برنامه ریزی کوتاه مدت واحدهای آبی حرارتی با استفاده از الگوریتم توسعه یافته بهینه یابی جفت گیری زنبور عسل برنامه ریزی کوتاه مدت واحدهای آبی حرارتی با استفاده از الگوریتم توسعه یافته بهینه یابی جفت گیری زنبور عسل
برنامه ریزی کوتاه مدت واحدهای آبی حرارتی با استفاده از الگوریتم توسعه یافته بهینه یابی جفت گیری زنبور عسل برنامه ریزی کوتاه مدت واحدهای آبی حرارتی با استفاده از الگوریتم توسعه یافته بهینه یابی جفت گیری زنبور عسل

حامد برادران توکلی؛ بابک مظفری

دوره 3، شماره 3 ، آبان 1391، ، صفحه 67-80

چکیده
  در این مقاله روشی جدید برای حل مسأله برنامه ریزی کوتاه مدت واحدهای آبی – حرارتی، برای مینیمم کردن هزینه نهایی تولید و تولید انرژی الکتریکی به صورت بهینه، با استفاده از الگوریتم توسعه یافته بهینه یابی ...  بیشتر