دوره 13 (1401)
دوره 12 (1400)
دوره 11 (1399)
دوره 10 (1398)
دوره 9 (1397)
دوره 8 (1396)
دوره 7 (1395)
دوره 6 (1394)
دوره 5 (1393)
دوره 4 (1392)
دوره 3 (1391)
دوره 2 (1390)
دوره 1 (1389)
خواندن خودکار نقشه‌های دستی فرش
خواندن خودکار نقشه‌های دستی فرش

منصور فاتح؛ احسان‌اله کبیر

دوره 3، شماره 2 ، شهریور 1391، ، صفحه 30-15

چکیده
  چکیده: نقشه‌های فرش به دو دسته‌ چاپی و دستی تقسیم می‌شوند. مقالاتی در رابطه با خواندن خودکار نقشه‌های چاپی ارائه شده است. اما به علت سختی کار، تا کنون روشی برای خواندن خودکار نقشه‌های دستی فرش ارائه ...  بیشتر