دوره 13 (1401)
دوره 12 (1400)
دوره 11 (1399)
دوره 10 (1398)
دوره 9 (1397)
دوره 8 (1396)
دوره 7 (1395)
دوره 6 (1394)
دوره 5 (1393)
دوره 4 (1392)
دوره 3 (1391)
دوره 2 (1390)
دوره 1 (1389)
بررسی مزایای استفاده از نرخ بیت وفقی در لینک مخابراتی یک ماهواره LEO
بررسی مزایای استفاده از نرخ بیت وفقی در لینک مخابراتی یک ماهواره LEO

مهدی حسینی؛ پژمان رضائی

دوره 3، شماره 2 ، شهریور 1391، ، صفحه 14-1

چکیده
     این مقاله به بررسی مزایای حاصل از تغییر وفقی نرخ بیت در لینک مخابراتی یک ماهواره LEO می‌پردازد. در این بررسی فرض بر این است که یک محموله مخابراتی برای جمع‌آوری اطلاعات از ترمینال‌های زمینی بر روی ...  بیشتر