دوره 13 (1401)
دوره 12 (1400)
دوره 11 (1399)
دوره 10 (1398)
دوره 9 (1397)
دوره 8 (1396)
دوره 7 (1395)
دوره 6 (1394)
دوره 5 (1393)
دوره 4 (1392)
دوره 3 (1391)
دوره 2 (1390)
دوره 1 (1389)
روشی سازگار برای آشکارسازی لبه با استفاده از مدل‌سازی فازی تحلیل چندمقیاسی در شبکیه چشم انسان
روشی سازگار برای آشکارسازی لبه با استفاده از مدل‌سازی فازی تحلیل چندمقیاسی در شبکیه چشم انسان

مهدی سلیمیان ریزی؛ ناصر مهرشاد؛ سیدمحمد رضوی

دوره 3، شماره 1 ، خرداد 1391، ، صفحه 37-46

چکیده
  امروزه توجه به عملکرد سیستم بینایی انسان و الگو گرفتن از آن در توسعه‌ی الگوریتم‌های پرکاربرد پردازش تصویر توجه محققین را به خود جلب نموده است. در این مقاله یک روش هوشمند آشکارسازی لبه مبتنی بر مدل‌سازی ...  بیشتر