دوره 13 (1401)
دوره 12 (1400)
دوره 11 (1399)
دوره 10 (1398)
دوره 9 (1397)
دوره 8 (1396)
دوره 7 (1395)
دوره 6 (1394)
دوره 5 (1393)
دوره 4 (1392)
دوره 3 (1391)
دوره 2 (1390)
دوره 1 (1389)
شبیه سازی پایشگر در کنترل سرپرستی - یک روش مبتنی بر دامنه
شبیه سازی پایشگر در کنترل سرپرستی - یک روش مبتنی بر دامنه

سید مرتضی بابامیر

دوره 3، شماره 1 ، خرداد 1391، ، صفحه 47-64

چکیده
  در کنترل نظارتی سیستم‌های گسسته، یک پایشگر پاسخ‌های سیستم‌‌‌ به وقایع محیطی را پایش می‌کند تا اگر پاسخ سیستم نامطلوب باشد یک موقعیت ناامن یا بحرانی را به کاربر گزارش کند. منظور از پاسخ نامطلوب، پاسخی ...  بیشتر