دوره 13 (1401)
دوره 12 (1400)
دوره 11 (1399)
دوره 10 (1398)
دوره 9 (1397)
دوره 8 (1396)
دوره 7 (1395)
دوره 6 (1394)
دوره 5 (1393)
دوره 4 (1392)
دوره 3 (1391)
دوره 2 (1390)
دوره 1 (1389)
واترمارکینگ وفقی تصاویر دیجیتال مبتنی بر یادگیری ماشینی
واترمارکینگ وفقی تصاویر دیجیتال مبتنی بر یادگیری ماشینی

پیمان نفیسی فرد؛ ولی درهمی؛ علی محمد لطیف

دوره 2، شماره 4 ، بهمن 1390، ، صفحه 47-64

چکیده
  در این مقاله یک الگوریتم تکاملی قابل اطمینان و مؤثر به منظور ارائه الگوی کلیدزنی حذف انتخابی هارمونیک (SHE) پیشنهاد می‌گردد. این روش قادر خواهد بود تعداد درخور توجهی ‌هارمونیک مرتبه پایین ولتاژ خط، در ...  بیشتر