دوره 13 (1401)
دوره 12 (1400)
دوره 11 (1399)
دوره 10 (1398)
دوره 9 (1397)
دوره 8 (1396)
دوره 7 (1395)
دوره 6 (1394)
دوره 5 (1393)
دوره 4 (1392)
دوره 3 (1391)
دوره 2 (1390)
دوره 1 (1389)
استنتاج توزیع شده برروی آنتولوژی‌ها و قوانین در منطق order-sorted
استنتاج توزیع شده برروی آنتولوژی‌ها و قوانین در منطق order-sorted

ملیحه امینی؛ محمود نقیب زاده؛ سید هاشم محتشمی

دوره 2، شماره 3 ، آبان 1390، ، صفحه 53-66

چکیده
  عامل‌های هوشمند به عنوان وسایل برجسته‌ای در راستای تحقق بخشیدن به نگرش وب معنایی در نظر گرفته می‌شوند. این عاملها با یکپارچه‌سازی آنتولوژ‌ی‌ها و قوانین در وب معنایی، می‌توانند با یکدیگر تعامل و ...  بیشتر