دوره 13 (1401)
دوره 12 (1400)
دوره 11 (1399)
دوره 10 (1398)
دوره 9 (1397)
دوره 8 (1396)
دوره 7 (1395)
دوره 6 (1394)
دوره 5 (1393)
دوره 4 (1392)
دوره 3 (1391)
دوره 2 (1390)
دوره 1 (1389)
ارائه یک ابزار بهینه‌سازی نوین در طراحی خودکار مدارات مجتمع آنالوگ مبتنی بر الگوریتم MOGSA
ارائه یک ابزار بهینه‌سازی نوین در طراحی خودکار مدارات مجتمع آنالوگ مبتنی بر الگوریتم MOGSA

مریم ده باشیان؛ سیدحمید ظهیری

دوره 2، شماره 3 ، آبان 1390، ، صفحه 17-34

چکیده
  : در این مقاله یک ابزار بهینه‌سازی جدید در طراحی خودکار مدارات مجتمع آنالوگ مبتنی بر الگوریتم MOGSA ارائه می‌شود. ابزار بهینه‌سازی پیشنهادی در ابتدا با استفاده از یک نرم‌افزار شبیه‌ساز مدار مورد نظر ...  بیشتر