دوره 13 (1401)
دوره 12 (1400)
دوره 11 (1399)
دوره 10 (1398)
دوره 9 (1397)
دوره 8 (1396)
دوره 7 (1395)
دوره 6 (1394)
دوره 5 (1393)
دوره 4 (1392)
دوره 3 (1391)
دوره 2 (1390)
دوره 1 (1389)
ارزیابی و مقایسه روش‌های الگوهای مکانی مشترک و قطعه‌بندی هوشمند در آشکارسازی مؤلفه P300
ارزیابی و مقایسه روش‌های الگوهای مکانی مشترک و قطعه‌بندی هوشمند در آشکارسازی مؤلفه P300

زهرا امینی؛ وحید ابوطالبی؛ محمد تقی صادقی

دوره 2، شماره 2 ، شهریور 1390، ، صفحه 37-54

چکیده
  هدف از این مقاله ارزیابی دو روش قطعه­بندی هوشمند و الگوهای مکانی مشترک به عنوان دو راهکار استخراج ویژگی در سیستم‍های آشکارسازی مؤلفهP300 است. بدین منظور، یک سیستم مبتنی بر بازشناسی آماری الگو طراحی ...  بیشتر