دوره 13 (1401)
دوره 12 (1400)
دوره 11 (1399)
دوره 10 (1398)
دوره 9 (1397)
دوره 8 (1396)
دوره 7 (1395)
دوره 6 (1394)
دوره 5 (1393)
دوره 4 (1392)
دوره 3 (1391)
دوره 2 (1390)
دوره 1 (1389)
تخمین اضافه‌ولتاژهای کلیدزنی در خطوط انتقال با استفاده از روش عصبی- فازی
تخمین اضافه‌ولتاژهای کلیدزنی در خطوط انتقال با استفاده از روش عصبی- فازی

رضا شریعتی نسب؛ محسن عکافی مبارکه؛ محسن فرشاد

دوره 3، شماره 3 ، آبان 1391، ، صفحه 55-66

چکیده
  یکی از علل اصلی قطعی خطوط انتقال، بویژه برای سطوح ولتاژ بالاتر از kV 345، شکست عایقی ناشی از اضافه‌ولتاژهای کلیدزنی است. بنابراین، بررسی این اضافه‌ولتاژها برای حفاظت خطوط انتقال ضروری است. با توجه به ماهیت ...  بیشتر
استفاده از ویرایش جدید الگوریتم توسعه یافته‌ اجتماع ذرات در مدیریت بهینه اقتصادی – امنیتی توان رآکتیو در سیستم‌های قدرت
استفاده از ویرایش جدید الگوریتم توسعه یافته‌ اجتماع ذرات در مدیریت بهینه اقتصادی – امنیتی توان رآکتیو در سیستم‌های قدرت

محمود عبادیان؛ رضا ابولی؛ محسن فرشاد

دوره 2، شماره 2 ، شهریور 1390، ، صفحه 67-80

چکیده
  در این مقاله، رویکردی جدید در جهت مدیریت توان راکتیو سیستم‌های قدرت، با ملاحظه‌ی اهداف امنیتی و اقتصادی، به منظور بهره برداری بهینه و ایمن از این سیستم‌ها ارائهدر این مقاله، رویکردی جدید در جهت مدیریت ...  بیشتر