دوره 13 (1401)
دوره 12 (1400)
دوره 11 (1399)
دوره 10 (1398)
دوره 9 (1397)
دوره 8 (1396)
دوره 7 (1395)
دوره 6 (1394)
دوره 5 (1393)
دوره 4 (1392)
دوره 3 (1391)
دوره 2 (1390)
دوره 1 (1389)
برنامه‌ریزی توسعه تولید با استفاده از الگوریتم اصلاح‌شده SFL
برنامه‌ریزی توسعه تولید با استفاده از الگوریتم اصلاح‌شده SFL

مرتضی جدیدالاسلام زیدآبادی؛ احسان بی‌جامی؛ اکبر ابراهیمی

دوره 2، شماره 1 ، اردیبهشت 1390، ، صفحه 27-44

چکیده
  در این مقاله، برنامه‌ریزی توسعه تولید به‌صورت یک مسأله بهینه‌سازی مدل شده است که در آن تابع هدف، کمینه کردن مجموع هزینه‌های سرمایه‌گذاری، بهره‌برداری، تعمیر و نگهداری، هزینه انرژی تأمین نشده و همچنین ...  بیشتر