تعداد مقالات: 309
54. کنترل مد لغزشی فازی تطبیقی برای سیستم گیمبال براساس رویتگر مدلغزشی با پیچش فوق‌العاده

دوره 9، شماره 3، پاییز 1397، صفحه 1-18

10.22108/isee.2018.107910.1080

محمدرضا سلطانپور؛ پوریا اوطادالعجم؛ سید زین العابدین موسوی


61. بهبود خودترمیمی شبکۀ توزیع هوشمند با تخصیص کلیدها و منابع تولید پراکنده با استفاده از محاسبات نرم

دوره 11، شماره 2، تابستان 1399، صفحه 1-16

10.22108/isee.2019.118933.1273

اوستا جعفری؛ عباس شهبازیان؛ علیرضا فریدونیان؛ امیرحسین نیکوفرد


64. طراحی الگوریتم بهینه‌سازی چندهدفه به کمک الگوریتم جغرافیای زیستی و الگوریتم تکاملی تفاضلی

دوره 3، شماره 3، پاییز 1391، صفحه 11-24

سمیرا عبدی دویران؛ محمد تشنه لب؛ مهدی علیاری شوره دلی؛ حمید گل احمدی


66. تعیین درصد خطای سیم‌پیچی موتور سنکرون مغناطیس دائم با استفاده از منطق فازی

دوره 2، شماره 2، تابستان 1390، صفحه 12-24

مهران تقی پور گرجی کلایی؛ محمد علی شمسی نژاد؛ سید محمد رضوی؛ محسن فرشاد؛ ایرج فرجی؛ حسن قهرمانی


67. طراحی بهینه فیلتر پسیوهارمونیک با استفاده از مفهوم تئوری بازی

دوره 4، شماره 4، زمستان 1392، صفحه 13-22

سید محمد رضا رفیعی؛ حسین یاسمی؛ علی دستفان


72. مدیریت تراکم اولیه و ثانویه در سیستم‌های قدرت تجدید ساختار یافته

دوره 5، شماره 4، زمستان 1393، صفحه 15-30

رضا کیپور؛ اصغر اکبری فرود؛ مهدی حاجیان