هوش محاسباتی در مهندسی برق (ISEE) - اصول اخلاقی انتشار مقاله