هوش محاسباتی در مهندسی برق (ISEE) - فرایند پذیرش مقالات