اطلاعات آماری نشریه

آمار نرخ پذیرش [به تفکیک سال]


آمار مقالات ارسالی [به تفکیک سال]


آمار کلی

آمار مقالات ارسالی
تعداد مقاله 1085
تعداد پذیرش 297
تعداد عدم پذیرش 501

مقالات منتشر شده
تعداد دوره‌ها 11
تعداد شماره‌ها 40
تعداد مقالات 299
آمار میانگین زمان داوری
درصد پذیرش 27 %