هوش محاسباتی در مهندسی برق (ISEE) - واژه نامه اختصاصی