هوش محاسباتی در مهندسی برق (ISEE) - پرسش‌های متداول