هوش محاسباتی در مهندسی برق (ISEE) - اهداف و چشم انداز