دوره و شماره: دوره 7، شماره 3، پاییز 1395 

مقاله پژوهشی فارسی

4. حسگری طیف با رویکرد وفقی در باند وسیع و مبتنی بر ویژگی ایستان گردشی سیگنال‌ها

صفحه 33-46

10.22108/isee.2016.20731

نوشین گرک یراق؛ کمال شاه طالبی؛ امیر رضا فروزان