کنترل فازی موتور القایی به روش کنترل مستقیم گشتاور با مدولاسیون بردار فضایی (DTC-SVM)

نویسندگان

دانشگاه بیرجند

چکیده

چکیده: در این تحقیق روش کنترل مستقیم گشتاور موتور القایی با مدولاسیون بردار فضایی(DTC-SVM) ارایه شده است. به دلیل مشخصه غیر خطی سیستم ، کنترل ‌کننده‌های کلاسیک، عملکرد خوبی در شرایط مختلف کاری ندارند. در این مقاله از الگوریتم بهینه سازی تجمع ذرات (PSO) برای تنظیم بهینه ضرایب کنترل‌ کنندهای کلاسیک تناسبی-انتگرال‌گیر PI شار و گشتاور استفاده شده است. هم چنین در ادامه با ثابت در نظر گرفتن ضرایب کنترل کننده شار به دست آمده از الگوریتم PSO، از یک کنترل ‌کننده فازی جهت تنظیم دینامیک ضرایب کنترل‌کننده PD گشتاور استفاده شده است. عملکرد درایو پیشنهادی، در شرایط مختلف بهره‌برداری تست شده و نشان داده شده است که استفاده از کنترل کننده PD فازی خود تنظیم(STFPD) گشتاور، شرایط مطلوب‌تری را در مقایسه با کنترل کننده کلاسیک گشتاور فراهم آورده و پاسخ دینامیکی و ماندگار درایو را بهبود می‌بخشد. نتایج شبیه سازی به دست آمده، صحت روش ارایه شده را تایید می‌کند.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Fuzzy Control of Induction Motor by Direct Torque Control using Space Vector Modulation (DTC-SVM)

نویسندگان [English]

  • Ali Esmaeili
  • Mohammad Ali Shamsi-Nejad
University of Birjand
چکیده [English]

In this paper, direct torque control of induction motor with space vector modulation (DTC-SVM) is presented, which is comprised of two PI controllers, the first one is for torque controlling and another one is for flux controlling. Due to the characteristics of nonlinear control systems, classic controllers do not work well in different conditions. In this paper the flux controller is classic PI controller (CPI). A fuzzy controller is used for regulation of PI coefficients. It is used of a particle swarm optimization (PSO) algorithm to get optimized parameters for classic controllers of torque and flux. In this paper, the performance of the proposed drive is tested in various operating conditions And has been shown that the use of fuzzy self-tuning PI controller (STFPI) provide better condition than the classic form and Improves the dynamic response of drive. Obtained Simulation results in Matlab/Simulink confirms the correction of proposed algorithm.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Direct torque Control
  • induction motor
  • Particle Swarm Optimization
  • Space Vector Modulation
  • Self – Tuning Fuzzy PI Controller