کنترل بهینه فرکانس بار با استفاده از الگوریتم کلونی زنبور‌های عسل در سیستم‌های قدرت تجدید ساختار‌یافته شامل SMES

نویسندگان

1 دانشیار، گروه مهندسی برق- دانشکده مهندسی- دانشگاه کاشان- کاشان- ایران

2 کارشناس ارشد، گروه مهندسی برق- دانشکده مهندسی- دانشگاه کاشان- کاشان- ایران

چکیده

در این مقاله با استفاده از الگوریتم تکاملی کلونی زنبور­های عسل (ABC) و براساس معیار انتگرال زمان-قدرمطلق خطا (ITAE) به طراحی کنترل­کننده فرکانس بار (LFC)در سیستم­های قدرت تجدید ساختار ­یافته با سیاست دوجانبه پرداخته شده است. در این راستا، در نظر گرفتن تابع هدف مناسب برای دست یافتن به عملکرد مقاوم مطلوب مهم است. نتایج شبیه­سازی­ها نشان می­دهد با بهره­گیری از معیار ITAE که با وجود انحراف فرکانس و خطای کنترل ناحیه (ACE) است، پارامترهای کنترل بهینه برای سیستم قدرت با استفاده از روش ABC به آسانی به­دست می­آیند. کارآیی روش پیشنهادی برروی یک سیستم قدرت چهار ناحیه­ای تجدید ساختار یافته با سناریوهای قراردادی ممکن تحت تقاضای بار زیاد و اغتشاش­های ناحیه­ای نشان داده شده است. با ارزیابی نتایج مشاهده می­شود که روش بهینه­سازی پیشنهادی در محدوده وسیعی از تغییرات پارامترهای سیستم و تغییرات بار در حضور خاصیت غیرخطی بودن سیستم، عملکرد مقاوم خوبی داشته، بنابراین، می­تواند در کنترل‌کننده­های دیگر نیز استفاده شود.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Optimal Load Frequency Control Method Using Artificial Bee Colony Algorithm in Deregulated Power Systems Including SMES

نویسندگان [English]

 • Seyed Abbas Taher 1
 • Seyed Mostafa Nosratabadi 2
 • Mohammad Reza Shibani 2
1 Department of electrical engineering, Faculty of Engineering, University of Kashan, Kashan, Iran
2 2Department of electrical engineering, Faculty of Engineering, University of Kashan, Kashan, Iran
چکیده [English]

In this paper, a robust Artificial Bee Colony (ABC) algorithm based on Integral Time Absolute Error (ITAE) is proposed for solution of a Load Frequency Control (LFC) problem in a restructured power system that operates under deregulation according to a bilateral policy scheme. Precise tuning of the objective function is significant in achieving the desired level of robust performance in the proposed method. Simulation result suggests that optimal control parameters for power system can be designed with much less effort using ABC in which the objective function is chosen based on ITAE method on the frequency deviation and Area Control Error (ACE). The effectiveness of the proposed method is demonstrated on a four-area restructured power system with possible contracted scenarios under large load demand and area disturbances in comparison with conventional tuning of control parameters through ITAE performance indices. The evaluation results show that the proposed optimization strategy achieves good robust performance for a wide range of system parameters and load changes in the presence of system nonlinearities and is therefore superior to other controllers.

کلیدواژه‌ها [English]

 • : Load Frequency Control (LFC)
 • SMEs
 • Restructured Power System
 • Artificial Bee Colony (ABC) Algorithm
منابع

[1]   Raineri, R., Rios, S. and Schiele, D., “Technical and Economic Aspects of Ancillary Services Markets in the Electric Power Industry”, an international comparison, Energy Policy, Vol. 34, No. 13, pp. 1540-1555, 2006.

[2]   Christie, R.D. and Bose, A., “Load Frequency Control Issues In Power System Operations after Deregulation”, IEEE Trans. Power System, Vol. 11, No. 3, pp. 1191–1200, 1996.

[3]   Kumar, J., Hoe, N.G. and Sheble, G., “LFC Simulator for Price-Based Operation Part I: Modeling”, IEEE Trans. Power System, Vol. 12, No. 2, pp.  527–532, 1997.

[4]   Donde, V., Pai, A. and Hiskens, I.A., “Simulation and Optimization in a LFC System after Deregulation”, IEEE Trans. Power System Vol. 16, No. 3, pp.  481– 489, 2001.

[5]   Lim, K.Y., Wang, Y. and Zhou, R., “Robust Decentralized Load Frequency Control of Multi-Area Power Systems”, IEE Proc. Gener. Transm. Distrib., Vol. 143, No. 5, pp.  377–386, 1996.

[6]   Kazemi, M.H., Karrari, M. and Menhaj, M.B., “Decentralized Robust Adaptive Output Feedback Controller for Power System Load Frequency Control”, Electr. Eng.  Vol. 84, No. 2, pp.  75–83, 2002.

[7]   Feliachi, A., “Optimal Decentralized Load Frequency Control”, IEEE Trans. Power System, Vol.  2, No. 2, pp.  379–384, 1987.

[8]   Liaw, C.M. and Chao, K.H., “On the Design of an Optimal Automatic Generation Controller for Interconnected Power Systems”, Int. Journal Control, Vol. 58, No. 1, pp.  113–127, 1993.

[9]   Zeynelgil, H.L., Demiroren, A. and Sengor, N.S., “The Application of ANN Technique to Automatic Generation Control for Multi-Area Power System”, Elect. Power Energy System, Vol.  24, No. 5, pp.  354–545, 2002.

[10]  Srinivasa Rao, R., Narasimham, S.V.L. and ramalingaraju, M., “Optimization of Distribution Network Configuration for Loss Reduction Using Artificial Bee Colony Algorithm”, International Journal of Electrical Power and Energy Systems, Vol. 1, No. 2, pp. 116-122, 2008.

[11]  Karaboga, N., “A New Design Method Based on Artificial Bee Colony Algorithm  for Digital IIR Filters”, Journal of the Frankling Institute, Vol. 346, No. 4, pp. 328-348, 2009.

[12]  Singh, A., “An Artificial Bee Colony Algorithm for The Leaf-Constrainted Minimum Spanning Tree Problem”, Applied Soft Computing, Vol. 9, No. 2, pp. 625-631, 2009.

[13]  Venkata Rao, R. and Pawar, P.J., “Paramiter Optimization of A Multi-Pass Milling Process Using Non-Traditional Optimization Algorithm”, Applied Soft Computing, Vol. 10, No. 2, pp. 445-456, 2010.

[14]  Tripathy, S.C., Balasubramania, R., and Chanramohanan-Nair, P.S.,   “Effect of Superconducting Magnetic Energy Storage on Automatic Generation Control Considering Governor Dead Band and Boiler Dynamics”, IEEE Trans Power System, Vol. 3, No. 7, pp. 1266–1273, 1992.

[15]  Tripathy, S.C., Kalantar, M. and Balasubramanian, R., “Dynamics and Stability of Wind and Diesel Turbine Generators with Superconducting Magnetic Energy Storage Unit on an Isolated Power System”, IEEE Trans Energy Conversion, Vol. 6, No. 4, pp. 579–585, 1991.

[16]  Banerjee, S., Chatterjee, J.K., and Tripathy, S.C., “Application of Magnetic Energy Storage Unit as Load Frequency Stabilizer”, IEEE Trans Energy Conversion, Vol. 5, No. 1, pp. 46–51, 1990.

[17]  Demiroren A. and Yesil, E., “Automatic Generation Control With Fuzzy Logic Controllers In The Power System Including SMES Units”, Elect Power Energy System, Vol. 26, No. 4, pp.  291–305, 2004.

[18]  Banerjee, S., Chatterjee, J.K., and Tripathy, S.C., “Application of Magnetic Energy Storage Unit as Continuous VAR Controller,” IEEE Trans Energy Conversion, Vol. 5, No. 1, pp. 39–45, 1990.

[19]  Abraham, R.J., Das, D. and Patra, A., “Automatic Generation Control of An Interconnected Hydrothermal Power System Considering Superconducting Magnetic Energy Storage”, Elect Power Energy System, Vol. 29, No. 8, pp.  271–279, 2007.

[20]  Sheikh, M.R.I., Muyeen, S.M., Takahashi, R., Murata, T. and Tamura, J., “Improvement of Load Frequency Control with Fuzzy Gain Scheduled SMES Unit Considering Governor Dead-Band and GRC”, 5th International Conference on Electrical and Computer Engineering. ICECE 2008, pp. 20-22, December 2008.

[21]  Bevrani, H., Mitani Y. and Tsuji, K., “Robust Decentralized AGC in a Restructured Power System”, Energy Conversion Management, Vol. 45, No.  15-16, pp. 2297–2312, 2004.

[22]  Shayeghi, H., Shayanfar, H.A. and Malik, O.P., “Robust Decentralized Neural Networks Based LFC in a Deregulated Power System”, Electric Power System Research, Vol.  77, No. 3-4, pp. 241–251, 2007.

[23]  Karaboga, D., “An Idea Based on Honey Bee Swarm for Numerical Optimization”, Technical Report TR06, Erciyes University, Engineering Faculty, Computer Engineering Department, 2005.

[24]  Karaboga, D. and Akay, B., “A Comparative Study of Artificial Bee Colony Algorithm”, Applied Mathematics and Computation, Vol. 214, No. 1, pp. 108-132, 2009.

[25]  Karaboga, D. and Basturk, B., “Advances in Soft Computing: Foundations of Fuzzy Logic and Soft Computing”, Vol. 4529/2007 of LNCS, pp. 789–798. Springer-Verlag, 2007.

[26]  Karaboga, D. and Akay, B., “Artificial Bee Colony (ABC), Harmony Search and Bees Algorithms on Numerical Optimization”, Proceedings of IPROMS 2009 Innovative Production Machines and System Virtual Conference, Cardiff UK, 2009.

[27]  Pham, D.T., Ghanbarzadeh, A., Koc, E., Otri, S., Rahim, S.,and Zaidi, M., “The Bees Algorithm - A Novel Tool For Complex Optimization Problems”, Proceedings of IPROMS 2006 Conference, pp. 454-461, 2006.

[28]  Shayeghi, H., Jalili, A. and Shayanfar, H.A., “A robust mixed H2/H∞ based LFC of a deregulated power system including SMES”, Energy Conversion and Management, Vol. 49, No. 10, pp. 2656–2668, 2008.

 

زیر‌نویس‌ها

 1. Load Frequency Control
 2. Tie-Line
 3. Artificial Bee Colony
 4. Superconducting Magnetic Energy Storage
 5. Settling Time
 6. Overshoot
 7. Independent System Operator
 8. Load Following Contract
 9. Augmented Generation Participation Matrix