موضوعات = سیستم
تعداد مقالات: 3
2. طراحی مدل بسط پایه‌ای برای تخمین کانال‌های دوگانه‌گزین تنک به کمک فراگیری واژه‌نامه

دوره 8، شماره 2، تابستان 1396، صفحه 25-40

10.22108/isee.2017.21740

سمیه محمودی؛ محمدجواد امیدی؛ فروغ السادات طباطبا


3. محاسبۀ میزان خطای بیت در سیستم مخابراتی چندحاملی C-SMT

دوره 8، شماره 1، بهار 1396، صفحه 25-36

10.22108/isee.2017.21605

زهرا شریفیان؛ محمدجواد امیدی؛ حمید سعیدی سورک