نویسنده = سید مهران هاشمیان عطاآبادی
تعداد مقالات: 1
1. تشخیص وقوع و مکان خطا در سیستم توزیع برق هواپیما

دوره 9، شماره 4، زمستان 1397، صفحه 55-66

10.22108/isee.2019.115640.1194

سید مهران هاشمیان عطاآبادی؛ روزبه کمالی؛ محمدرضا سلطانپور