نویسنده = محمد فرزان صباحی
تعداد مقالات: 3
3. کنترل فازی سرعت موتور مغناطیس دائم داخلی و تنظیم ضرایب کنترل‌کننده به‌کمک الگوریتم ژنتیک

دوره 1، شماره 1، زمستان 1389، صفحه 79-102

احمد امیری؛ بهزاد میرزائیان دهکردی؛ حسام شفیعی؛ محمد فرزان صباحی