نویسنده = محمد فرخی
تعداد مقالات: 1
1. کنترل تطبیقی- عصبی موقعیت- سرعت بازوهای مکانیکی در فضای کاری

دوره 4، شماره 4، زمستان 1392، صفحه 33-50

حوریه مزدارانی؛ محمد فرخی