تعداد مقالات: 281
33. -

دوره 9، شماره 4، زمستان 1397، صفحه 0-0


34. --

دوره 10، شماره 1، بهار 1398، صفحه 0-0


35. --

دوره 10، شماره 2، تابستان 1398، صفحه 0-0


36. --

دوره 10، شماره 3، پاییز 1398، صفحه 0-0


37. ---

دوره 10، شماره 4، زمستان 1398، صفحه 0-0


42. تعیین درصد خطای سیم‌پیچی موتور سنکرون مغناطیس دائم با استفاده از منطق فازی

دوره 2، شماره 2، تابستان 1390، صفحه 12-24

مهران تقی پور گرجی کلایی؛ محمد علی شمسی نژاد؛ سید محمد رضوی؛ محسن فرشاد؛ ایرج فرجی؛ حسن قهرمانی


44. طراحی شبکه عصبی جلو سوی آشوب‏گونه

دوره 2، شماره 4، زمستان 1390، صفحه 21-34

ابوذر طاهرخانی؛ شهرام جوادی؛ سام معینی


46. خواندن خودکار نقشه‌های دستی فرش

دوره 3، شماره 2، تابستان 1391، صفحه 30-15

منصور فاتح؛ احسان‌اله کبیر


47. طراحی الگوریتم بهینه‌سازی چندهدفه به کمک الگوریتم جغرافیای زیستی و الگوریتم تکاملی تفاضلی

دوره 3، شماره 3، پاییز 1391، صفحه 11-24

سمیرا عبدی دویران؛ محمد تشنه لب؛ مهدی علیاری شوره دلی؛ حمید گل احمدی


50. شناسایی انسان از روی نحوه راه رفتن با کمک توصیف‌گر بافت پویا

دوره 4، شماره 2، تابستان 1392، صفحه 28-15

بهناز عبدالهی؛ نیلوفر قیصری