تعداد مقالات: 284
-22. شناسنامه علمی شماره 2، دوره 9

دوره 9، شماره 2، تابستان 1397، صفحه 0-0


-21. شناسنامه علمی شماره 3، دوره 9

دوره 9، شماره 3، پاییز 1397، صفحه 0-0


-12. -

دوره 9، شماره 4، زمستان 1397، صفحه 0-0


-11. --

دوره 10، شماره 1، بهار 1398، صفحه 0-0


-10. --

دوره 10، شماره 2، تابستان 1398، صفحه 0-0


-9. --

دوره 10، شماره 3، پاییز 1398، صفحه 0-0


-8. ---

دوره 10، شماره 4، زمستان 1398، صفحه 0-0


-6. طراحی پایدار ساز سیستم قدرت مبتنی بر شبکه موجک فازی به منظور میرا کردن نوسان‌های فرکانس پایین سیستم قدرت

دوره 1، شماره 1، زمستان 1389، صفحه 1-22

مریم شهریاری کاهکشی؛ احسان بی جامی؛ فرید شیخ الاسلام؛ ملیحه مغفوری فرسنگی؛ مریم ذکری؛ ملیحه مغفوری فرسنگی؛ ملیحه مغفوری فرسنگی؛ فرید شیخ الاسلام؛ احسان بی جامی؛ مریم شهریاری کاهکشی


-4. بهینه‌سازی خودکار کارایی نرم‌افزار مبتنی بر مدل با استفاده از MOPSO

دوره 2، شماره 2، تابستان 1390، صفحه 1-11

مریم آموزگار؛ مهدی افتخاری


0. ارزیابی آسیب پذیری شبکه انتقال در سیستمهای قدرت با استفاده از الگوریتم ژنتیک

دوره 3، شماره 3، پاییز 1391، صفحه 1-10

ابراهیم کریمی؛ سید محمد مدنی؛ اکبر ابراهیمی