تعداد مقالات: 284
131. تنظیم بهینه نواحی رله دیستانس با الگوسازی احتمالی عدم‌قطعیت‌ها

دوره 7، شماره 4، زمستان 1395، صفحه 30-46

10.22108/isee.2017.21595

محمد شعبانی؛ عباس صابری نوقابی؛ محسن فرشاد


135. کنترل تطبیقی- عصبی موقعیت- سرعت بازوهای مکانیکی در فضای کاری

دوره 4، شماره 4، زمستان 1392، صفحه 33-50

حوریه مزدارانی؛ محمد فرخی


136. حسگری طیف با رویکرد وفقی در باند وسیع و مبتنی بر ویژگی ایستان گردشی سیگنال‌ها

دوره 7، شماره 3، پاییز 1395، صفحه 33-46

10.22108/isee.2016.20731

نوشین گرک یراق؛ کمال شاه طالبی؛ امیر رضا فروزان


137. کنترل تطبیقی - عصبی دسته‌ای از سیستم‌های غیرخطی تأخیردار در حضور خرابی عملگر

دوره 10، شماره 2، تابستان 1398، صفحه 33-48

10.22108/isee.2019.100345.1003

مهشید رحیمی فرد؛ مرضیه کمالی؛ مریم ذکری


138. ارزیابی و مقایسه روش‌های الگوهای مکانی مشترک و قطعه‌بندی هوشمند در آشکارسازی مؤلفه P300

دوره 2، شماره 2، تابستان 1390، صفحه 37-54

زهرا امینی؛ وحید ابوطالبی؛ محمد تقی صادقی


139. روشی سازگار برای آشکارسازی لبه با استفاده از مدل‌سازی فازی تحلیل چندمقیاسی در شبکیه چشم انسان

دوره 3، شماره 1، بهار 1391، صفحه 37-46

مهدی سلیمیان ریزی؛ ناصر مهرشاد؛ سیدمحمد رضوی


142. الگوریتم محاسبه قابلیت اطمینان در مسئله تجدید آرایش با حضور منابع تولید پراکنده

دوره 6، شماره 1، بهار 1394، صفحه 39-48

فاضل عباسی؛ مهدی بانژاد؛ رحمت الله هوشمند؛ فتاح حسن‌زاده


143. کنترل مبدل بوست با استفاده از PID مرتبه کسری بهینه شده با الگوریتم رقابت استعماری

دوره 6، شماره 2، تابستان 1394، صفحه 39-48

صابر فلاحتی علی ابادی؛ عباس کتابی؛ مسعود حاجی اکبری فینی


145. مجموعه هاو سیستم های فازی آشوبگون عصبی

دوره 5، شماره 1، بهار 1393، صفحه 41-56

سیده فاطمه مولائی زاده؛ محمد حسن مرادی


146. طراحی طبقه بندی کننده‌های چند هدفه با استفاده از روش CFO

دوره 4، شماره 1، بهار 1392، صفحه 43-56

سعیده شیخ پور؛ سید حمید ظهیری


148. یک رهیافت جدید برای جایگاه یابی مسائل چند مدی با استفاده از الگوریتم بهبود یافته جهش قورباغه

دوره 2، شماره 1، بهار 1390، صفحه 45-56

ایمان سیدی؛ محمد براتی؛ ملیحه مغفوری فرسنگی؛ حسین نظام آبادی پور


149. پیشنهاد بهینه تولید واحدهای بادی جهت بهره برداری هماهنگ این واحدها با سایر ‏نیروگاه‏ها‌‏ی تجدیدپذیر در بازار برق ‏

دوره 5، شماره 4، زمستان 1393، صفحه 45-62

معین پرستگاری؛ رحمت الله هوشمند؛ امین خدابخشیان؛ امیرحسین زارع نیستانک