تعداد مقالات: 303
302. به ‌دست ‌آوردن آستانۀ بهینۀ آشکارساز فیلتر ‌منطبق در حضور تداخلگر با کانال دارای محو‌شدگی تخت‌ فرکانسی

مقالات آماده انتشار، اصلاح شده برای چاپ، انتشار آنلاین از تاریخ 25 شهریور 1399

10.22108/isee.2020.122280.1355

ریحانه سادات حسینی؛ سید محمد صابرعلی؛ محمد فرزان صباحی