تعداد مقالات: 281
127. طراحی طبقه بندی کننده‌های چند هدفه با استفاده از روش CFO

دوره 4، شماره 1، بهار 1392، صفحه 43-56

سعیده شیخ پور؛ سید حمید ظهیری


130. کنترل تطبیقی- عصبی موقعیت- سرعت بازوهای مکانیکی در فضای کاری

دوره 4، شماره 4، زمستان 1392، صفحه 33-50

حوریه مزدارانی؛ محمد فرخی


131. مجموعه هاو سیستم های فازی آشوبگون عصبی

دوره 5، شماره 1، بهار 1393، صفحه 41-56

سیده فاطمه مولائی زاده؛ محمد حسن مرادی


132. تشخیص و جداسازی خطا در سیستم تبدیل انرژی بادی با استفاده از شبکه‌های عصبی بازگشتی

دوره 5، شماره 2، تابستان 1393، صفحه 47-68

ناصر طالبی؛ محمد علی صدرنیا؛ احمد دارابی


134. پیشنهاد بهینه تولید واحدهای بادی جهت بهره برداری هماهنگ این واحدها با سایر ‏نیروگاه‏ها‌‏ی تجدیدپذیر در بازار برق ‏

دوره 5، شماره 4، زمستان 1393، صفحه 45-62

معین پرستگاری؛ رحمت الله هوشمند؛ امین خدابخشیان؛ امیرحسین زارع نیستانک


135. الگوریتم محاسبه قابلیت اطمینان در مسئله تجدید آرایش با حضور منابع تولید پراکنده

دوره 6، شماره 1، بهار 1394، صفحه 39-48

فاضل عباسی؛ مهدی بانژاد؛ رحمت الله هوشمند؛ فتاح حسن‌زاده


136. کنترل مبدل بوست با استفاده از PID مرتبه کسری بهینه شده با الگوریتم رقابت استعماری

دوره 6، شماره 2، تابستان 1394، صفحه 39-48

صابر فلاحتی علی ابادی؛ عباس کتابی؛ مسعود حاجی اکبری فینی


137. بهینهسازی موتور BLDC با استفاده از روش پارتوی مبتنی بر الگوریتم هوشمند SOA

دوره 6، شماره 3، پاییز 1394، صفحه 0-55

سید عباس طاهر؛ محمد رضا شیبانی؛ غلامرضا لاله زار


139. معرفی یک شبیه ساز عامل محور برای بازار برق

دوره 7، شماره 1، بهار 1395، صفحه 23-34

10.22108/isee.2016.20713

جاوید خراسانی؛ حبیب رجبی مشهدی


141. حسگری طیف با رویکرد وفقی در باند وسیع و مبتنی بر ویژگی ایستان گردشی سیگنال‌ها

دوره 7، شماره 3، پاییز 1395، صفحه 33-46

10.22108/isee.2016.20731

نوشین گرک یراق؛ کمال شاه طالبی؛ امیر رضا فروزان


142. تنظیم بهینه نواحی رله دیستانس با الگوسازی احتمالی عدم‌قطعیت‌ها

دوره 7، شماره 4، زمستان 1395، صفحه 30-46

10.22108/isee.2017.21595

محمد شعبانی؛ عباس صابری نوقابی؛ محسن فرشاد


143. محاسبۀ میزان خطای بیت در سیستم مخابراتی چندحاملی C-SMT

دوره 8، شماره 1، بهار 1396، صفحه 25-36

10.22108/isee.2017.21605

زهرا شریفیان؛ محمدجواد امیدی؛ حمید سعیدی سورک


144. طراحی مدل بسط پایه‌ای برای تخمین کانال‌های دوگانه‌گزین تنک به کمک فراگیری واژه‌نامه

دوره 8، شماره 2، تابستان 1396، صفحه 25-40

10.22108/isee.2017.21740

سمیه محمودی؛ محمدجواد امیدی؛ فروغ السادات طباطبا